آلبوم کلاس ریاضی

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/05/03
شعبه: متوسطه اول پسرانه نیروی هوایی تهران
کلاس: دکتر سمیعی دکتر حسابی دکتر قریب دکتر مدرسی
توضیح: کلاس درس مهندسین آینده ، کلاس ریاضی
آلبوم کلاس ریاضی

تصویر

کلاس ریاضی 1
کلاس ریاضی 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: