آلبوم 25 فروردین روز بزرگداشت عارف و شاعر بلندنام محمد عطار نیشابوری خجسته باد.

رده: پرورشی
تاریخ: 1401/01/25
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی خلاقان علوی زبان پژوهشگران علوی زبان اکسترا سوم دانایان علوی زبان دانشمندان علوی زبان نواندیشان علوی
توضیح: 25 فروردین سمبل شخصیت فرهنگ و هنر ایرانی روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ عطار نیشابوری خجسته باد.
آلبوم 25 فروردین روز بزرگداشت عارف و شاعر بلندنام محمد عطار نیشابوری خجسته باد.

تصویر

25 فروردین روز بزرگداشت عارف و شاعر بلندنام محمد عطار نیشابوری خجسته باد. 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: