فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1
فعالیت: ریاضی:ضرب چند رقم در یک رقم و درستی رابطه تقسیم چکشی تدریس و مرور گردید. تکلیف ریاضی: حل کاربرگ 8 انجام شود

مدرس:
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: