فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 2 پرسیده شد. به سوالات صفحات 21، 23، 24 کتاب کار علوم پاسخ داده شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: به سوالات صفحات 29 و 30 کتاب کار فارسی پاسخ داده شود.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: کلمات درس سوم فارسی که حروف «غ» ، «ق» ، «ه» و «ح» دارند را پیدا کرده و یکبار از روی آنها بنویسید. شنبه املا داریم.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: کاربرگ شماره 3 انتهای کتاب اجتماعی کامل شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس سوم (به مسجد می رویم) تا قسمت آموزش نماز فرادی تدریس شد. در این درس درباره مساجد معروف مسلمانان با هم بحث و گفتگو داشتند.
تکلیف: از درس 1 تا درس 3، تا جایی که تدریس شد، در جلسه بعد از شما پرسش خواهیم داشت. همچنین نحوه خواندن نماز 4 رکعتی در منزل تمرین شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. The new slide of conversation has been practiced
تکلیف: لطفا conversation را تمرین کرده، سپس ویدیو خود را ارسال نمایید.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Hearing and touch has been taught 2. Game
تکلیف: لطفا با توجه به تصاویر، Sense را تشخیص دهید که Hearing است یا Touch.

هوش و استعداد تحلیلی

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 7 و 8 کتاب هوش از فصل اعداد و الگوها با راهنمایی معلم و همفکری دانش آموزان حل گردید.
تکلیف: ص 9 سوال 4 و 5 ص 13 س 6 ص 14 س 8 ص 15 س 1 و 2 حل شود.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: صفحه 21کتاب درسی از مرور فصل حل شد. همچنین ص 21 و 22 کتاب کار نیز با هدف مرور و رفع اشکال مجدد حل گردید.
تکلیف: عکس صفحات 21 و 22 از کتاب کار و عکس ص 21 از کتاب ریاضی پس از چک کردن با پاسخنامه در پرتال ارسال شود. ص 7 و 8 از کتاب هوش حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحات 25 و 26 کتاب کار علوم حل شود. درس دوم علوم به صورت کامل و دقیق مطالعه شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 3 و 4 اجتماعی پرسیده شد.
تکلیف: کاربرگ شماه 2 انتهای کتاب اجتماعی حل شود.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس طرح کلی لیوان را کشیده و سایه زده برای جلسه بعد تکمیل کرده و عکس ان را ارسال کنید وسایل مورد نیاز جلسه بعد مداد طراحی و پاکن اتودی و دفتر طراحی
تکلیف: برای جلسه بعد تکمیل کرده و عکس ان را ارسال کنید وسایل مورد نیاز جلسه بعد مداد طراحی و پاکن اتودی و دفتر طراحی

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1.Page 18 has been taught 2.Page 17 has been reviewed
تکلیف: 1. لطفا صفحه 14 Workbook را حل کنید. 2. لطفا Conversation و Quran را تمرین کرده و برای فردا آماده باشید. ;) 3. لطفا به Track 16 گوش دهید.

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته گذشته با مشارکت دانش آموزان تصحیح و بررسی شد . درس سوم ( درآمد ) تدریس شد . دانش آموزان با مفهوم درآمد ، درآمد ماهانه و درآمد غیر ماهانه آشنا شدند . کارتون درامد خرسی نمایش داده شد . صفحات درس 3 به صورت pdf با اجازه دانلود به دانش آموزان گذاشته شد .
تکلیف: دخترهای عزیزم لطفاً تکالیف را بادقت و با علاقه انجام دهید .

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: مرور فصل 1 ص 20 کامل شد و به اشکالات بچه ها نیز پاسخ داده شد.
تکلیف: ص 21 کتاب درسی کامل شود. عکس ص 20 کتاب درسی پس از چک کردن با پاسخنامه مجدد ارسال شود. برای ساخت ماکت الگوها تا چهارشنبه فرصت دارید.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 21 و 24 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس سوم فارسی تدریس شد و به سوالات درک مطلب آن پاسخ داده شد.
تکلیف: جعبه کلمات صفحه 28 و درک مطلب صفحه 33 کتاب کار فارسی کامل شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 16 تا 18 کتاب نگارش حل شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 4 اجتماعی تدریس شد. درس 3 مرور شد.
تکلیف: درس 3 و 4 اجتماعی مطالعه شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1.Page 17 has been taught 2. Page 16 has been reviewed 3. The conversation has been practiced
تکلیف: 1. لطفا Conversation را تمرین کنید. 2. لطفا صفحه 12 و 13 Workbook را حل کنید. 3. لطفا کاربرگ زیر را حل کنید.

رایانه

مدرس: بای، شاداب
فعالیت: مرور جلسات گذشته -واردکردن تاریخ و ساعت - ذخیره کردن کارپوشه
تکلیف: انجام تکلیف کارنامه - انجام تکلیف ورود و خروج

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: Living and non-living has been taught.
تکلیف: Please complete the table.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: باقیمانده صفحه19 کتاب ریاضی و صفحه 21 و 31و32 کتاب کار از مبحث عدد نویسی با همراهی خود بچه ها حل و رفع اشکال انجام شد.
تکلیف: تصویر ص 19 کتاب ریاضی و ص 31 و 32 کتاب کار که امروز حل گردید ارسال شود. ص 20 کتاب ریاضی حل شود. بنابراین شما باید تصویر 4 صفحه را برای من ارسال کنید.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 23 و 24 کتاب کار فارسی حل شد.
تکلیف: کاربرگ کلمات هم خانواده و مخالف درس اول وارد کتاب فارسی یا دفتر مشق شده و حل شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 14 و 15 کتاب نگارش حل شد.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: از درس دوم املا گفته شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 24 و 25 کتاب کار اجتماعی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1.Page 16 has been taught 2. The conversation has been practiced 3. The Power point for World Food Day has been practiced
تکلیف: 1. لطفا پی دی اف ارسال شده مربوط به روز جهانی غذا را تمرین کرده و سپس ویدیو کلیپ خود را به موقع ارسال کنید. 2. لطفا به Track 10 گوش داده و سپس روخوانی و روانخوانی صفحه 16 را تمرین کرده و ویس خود را ارسال نمایید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 18 و 19 فصل اعداد و الگوها از کتاب درسی حل شد. در حین حل سوالات، رفع اشکال و مرور مبحث عدد نویسی نیز انجام گردید.
تکلیف: صفحه 31 کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: جداسازی محلول ها تدریس شد. درس 2 پرسیده شد. کار در کلاس صفحه 22 کتاب کار علوم حل شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: هم خانواده و مخالف کلمات درس دوم فارسی معرفی شد. کلمات جمع درس دوم فارسی معرفی شد. صفحات 20 تا 22 کتاب کار فارسی حل شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: قسمت کتابخوانی صفحه 17 فارسی با توجه به کاربرگ کامل شود.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: 5 خط املا از کلمات دارای ارزش املایی درس دوم فارسی نوشته شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 23 کتاب کار اجتماعی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1.Page 15 has been taught 2. Quran has been practiced
تکلیف: 1. لطفا قرآن را همراه با حرکات تمرین کنید. 2. لطفا صفحه 11 workbook را حل کرده و عکس آن را ارسال کنید.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: Building towers has been taught
تکلیف: Tower های خود را با استفاده از دانش خود بسازید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: