فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: در این جلسه جمع بندی فصل دوم با حل ص 61 کتاب کار انجام شد. در زنگ دوم کتاب هوش ص 23 و 27 حل گردید.
تکلیف: کتاب هدیه درس 1 تا 5 خوب مطالعه شود.و قرآن درس 1 تا 4 خوب مطالعه شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: با توجه با برگزاری آزمون علوم در روز دوشنبه از دروس 1 تا 4، کتاب درسی علوم، کتاب کار علوم و اسلایدها با دقت مطالعه شود. موفق باشید.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 40 تا 43 کتاب نگارش تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 32 has been taught 2.Quran has been practiced
تکلیف: .Please complete the sentences .Please do page 28 of your workbook .Please recite the Quran

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: در ابتدا بیدپا ریاضی رو با همراهی بچه ها حل کردیم، سپس ص 23 از کتاب هوش از مبحث کسرها حل شد.
تکلیف: به دلیل داشتن امتحان فارسی تکلیف ریاضی ندارید.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بخش اول درس 5 علوم تدریس شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: شعر باران تدریس شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 38 و 39 کتاب نگارش تدریس شد.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: رو خوانی درس چهارم تکمیل شد و قصه گویی قرآنی توسط یکی از دانش آموزان ارایه گردید.
تکلیف: روخوانی درس 1 تا4 تمرین شود

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. The Anthem of Iran has been practiced 2.Extensive reading of unit 2 has been taught 3. Quran has been practiced 4. Game
تکلیف: Read the text on page 105, then answer the questions and send them to me

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: سوالات مرور فصل 2 حل شد .همچنین رفع اشکال نیز انجام انجام گردید.
تکلیف: در این سه روز فصل 1 و 2 ریاضی خوب تمرین و مرور شود.ص 23 و 27 کتاب هوش حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کلاس حضوری: به سوالات صفحات 52 تا 55 کتاب کار علوم با هدف تکرار و تمرین درس 4 پاسخ داده شد. کلاس آفلاین: فیلم پاسخگویی به سوالات صفحات 52 تا 55 کتاب کار علوم با هدف تکرار و تمرین درس 4 در گروه قرار داده شد.
تکلیف: به سوالات ارزشیابی درس 4 کتاب کار علوم پاسخ داده شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کلاس حضوری و آنلاین: درس 6 فارسی تدریس شده، به سوالات درک مطلب آن پاسخ داده شد. در ادامه دانش زبانی با هدف آشنایی با مفهوم جمله تدریس شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: به صفحات 49 تا 51 کتاب کار مطالعات اجتماعی پاسخ داده شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: پرسش کلاسی از درس 1 تا 5 به منظور یادگیری بهتر و تثبیت مطلب صورت گرفت.
تکلیف: از هر درس 5 سوال نوشته و ارسال کنید . یعنی 25 سوال از درس 1 تا 5 باید بنویسید.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. The Anthem of Iran has been practiced 2.Freezing, boiling and melting has been taught 3. Quran has been practiced
تکلیف: ?What happens to ice when it is heated

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: سوالات مرور فصل دوم با مشارکت و هم فکری دانش آموزان حل شد.
تکلیف: سوالات مرور فصل را با فایل در واتساپ چک کرده سپس برای من مجدد ارسال می کنید. ص 49 و 50 کتاب کار با فایل ارسال شده چک شود و برای من ارسال میکنید. پس تکلیف امروز شما ارسال این 4 صفحه پس از چک کردن با فایل ها می باشد.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس مجسمه های پاپیه ماشه رنگ آمیزی شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد یک تکه چوب و گواش همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس مجسمه های پاپیه ماشه رنگ آمیزی شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد یک تکه چوب و گواش همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. The Anthem of Iran has been practiced 2. Page 31 of book has been taught 4. Quran has been practiced 3. The story book has been practiced
تکلیف: 1. Please listen to Track 25 on page 31 and number the pictures in order 2. Do page 27 of Workbook 3. Please write 2 sentences about the pictures, then share them with me

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: امروز درس جدیدی تدریس نشد . دروس 1 تا 6 مرور شد و فعالیت های کلاسی و منزل درسهای 1 تا 6 با مشارکت تمامی دانش اموزان در کتاب تصحیح و بررسی شد .
تکلیف: دخترهای خوبم لطفا تمامی فعالیتهای کلاسی و منزل کتاب را تا درس تکمیل کنید .

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 60 کتاب کار علوی با هدف مرور و تثبیت مطلب (ضرب کسرها) توسط دانش آموزان حل گردید.
تکلیف: ص 61 کتاب کار علوی حل شود. فکرکن ص 41 کتاب درسی نیز حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بخش سوم انرژی الکتریکی تدریس شد.
تکلیف: صفحات 53، 54، 55 کتاب کار علوم حل شود.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ابتدا روخوانی و معنی لغات درس 1 تا 3 توسط دانش آموزان انجام شد سپس درس 4 جلسه اول تدریس و روخوانی شد.
تکلیف: روخوانی دروس 1 تا 4 در منزل با صدای بلند و با سرعت بالاتری تمرین و روخوانی شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. The Anthem of Iran has been practiced 2. Page 30 of book has been taught 4. Quran has been practiced 3. The story book has been practiced
تکلیف: Please do page 26 of your Workbook Please record yourself while you are reading page 30, then send your Voice message.

رایانه

مدرس: بای، شاداب
فعالیت: حذف ستون ، حذف سطر، تغییر سایز سطر و ستون تدریس شد. مرتب کردن اطلاعات تدریس شد.
تکلیف: لطفا یک لیست نوشته و سایز سطر و ستون ها را تغییر دهید. و اطلاعات آن را مرتب کنید.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: .Different states of matters'' has been taught''
تکلیف: Please do this Worksheet, then share your answers with me
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: