فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 86 تا 88 کتاب کار فارسی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. The PowerPoint for mothers day has been practiced 2. Song 3. Conversation has been reviewed
تکلیف: Please practice the video which I've sent you in your channel and with your creativity record yourself and send it to me

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
تکلیف: ص 98 کتاب کار حل شود. همچنین راهنمای تهیه پوستر مطالعه شود .

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 8 علوم تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 58 has been reviewed Game .2 3. Song 4. Conversation has been reviewed 5. Quran has been reviewed
تکلیف: Please do your following project and please send your video clips and be creative Let's Rock again :)))))

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
تکلیف: ص 112 از کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: در کلاس روش پژوهش، لایه ی اوزون و آسیب آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: دانش زبانی درس 10 تدریس شد.
تکلیف: صفحه 83 تا 85 کتاب کارفارسی حل شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 10 نگارش تکمیل شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: در کلاس روش پژوهش، ناشناخته های ایران معرفی شده و تجربیات دانش آموزان در این زمینه ارائه گردید.
تکلیف: 10 مکان گردشگری کمتر شناخته شده ایران را پیدا کرده و در یک لیست ارسال کنید. (برای هر مکان حداکثر یک سطر توضیح کافی است.)

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 57 has been reviewed Game .2 3. Song 4. Conversation has been reviewed 5. Quran has been reviewed
تکلیف: Please do part 13 on page 57 of your book, then send it to me. Please do page 53 of your Workbook

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 89 از فصل چهارم ( اندازه گیری زمان) و ص 110 از کتاب کار با مشارک و به روش بارش فکری حل گردید.
تکلیف: ص 111 از کتاب کار حل شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 58 تا 60 کتاب نگارش کامل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 56 has been reviewed Game .2 3. Song 4. Conversation has been reviewed 5. Quran has been reviewed
تکلیف: Please do page 52 of your Workbook

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 86 و 87 و 88 از کتاب درسی از فصل اندازه گیری زمان حل و رفع اشکال گردید.
تکلیف: ص 110 از کتاب کار و ص 89 از کتاب درسی حل شود.فیلم قرآن دیده شود و از روی فایل نیز کامل کنید.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: تمرین های درس 7 کتاب کار علوم حل شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: شعر همای رحمت تدریس شد.
تکلیف: صفحه 82 کتاب کار فارسی کامل شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 79 و 80 کتاب کار اجتماعی حل شود.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس هشتم قرآن روخوانی و سپس روخوانی آن توسط دانش آموزان انجام شد.
تکلیف: ص 110 از کتاب کار و ص 89 از کتاب درسی حل شود.فیلم قرآن دیده شود و از روی فایل نیز کامل کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 55 has been reviewed Game .2 3. Song 4. Conversation has been reviewed 5. Quran has been reviewed
تکلیف: Please read the text on page 55 of your book and send your voice message properly and send it to me Please answer the questions on page 55 completely
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: