فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 127تا 129 کتاب درسی به روش دست ورزی تدریس گردید.
تکلیف: ص 154 و 155 کتاب کار حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بیدپای فارسی اسفند ماه حل شد. گوش کن و بگو صفحه 111 فارسی تدریس شد.
تکلیف: صفحه 117 و 118 کتاب کار فارسی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 78 has been taught 2. Group work 3. Conversation
تکلیف: Please do pages 73 and page 74 of your Workbook Please do part 18 of page 78

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 126 و ص 127 کتاب از فصل 6 ام با روش بارش فکری آموزش داده شد.
تکلیف: ص 127 و 128 کتاب درسی حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 151 تا 154 کتاب کار علوم حل شد.
تکلیف: صفحات 155 و 156 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: دانش زبانی درس 14 تدریس شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 81 تا 83 نگارش حل شد.
تکلیف: سوال 1 صفحه 81 و درک متن صفحه 84 نگارش حل شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: پرسش کلاسی از همه دانش آموزان انجام گردید. و درس 12 تا 16 مرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 77 has been taught 2. Group work 3. Conversation
تکلیف: Please do page 72 of your Workbook Please do exercise 13 on page 77 of your book

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 150 و 146 کتاب کار و ص 125 کتاب درسی حل شد.
تکلیف: ص 85 و 78 کتاب هوش حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: آفلاین علوم: فیلم تدریس بخش سوم درس 11 در گروه قرار گرفت.
تکلیف: صفحه 151 و 152 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 14 فارسی تدریس شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 77 و 78 نگارش کامل شد.
تکلیف: صفحه 79 نگارش کامل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 76 has been taught 2. Game 3. Conversation
تکلیف: Please listen to Track 76 and then act the story out You can use your dolls and ... Try to be creative Don't forget to send your video clip to me

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 144 تا 146 کتاب کار با مشارکت دانش آموزان حل گردید.
تکلیف: ص 146 و 150 کتاب کار و ص 125 کتاب درسی حل و کامل شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: سوال 2 صفحه 77 و سوالات 2 و 3 صفحه 78 نگارش حل شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 18 اجتماعی تدریس شد.
تکلیف: صفحات 114 تا 116 کتاب کار اجتماعی حل شود.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس کارت پستال عید نوروز درست شد کامل گردد و عکس آن را ارسال کنید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس کارت پستال عید نوروز درست شد کامل گردد و عکس آن را ارسال کنید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. The grammar of units 5 and 6 has been reviewed 2. Game
تکلیف: study for your exam

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: درس جدید 17 ( کالا و خدمت ) تدریس شد . دانش آموزان با مفاهیم کالا ، خدمت ، محصول و انواع کالای اقتصادی و رایگان آشنا شدند .پاور پوینت درس نشان داده شد . کتاب داستان شلوار های جدید از انتشارات قدیانی معرفی شد . فعالیت کلاسی صفحه ی 106 با مشارکت دانش آموزان انجام شد و درس 18 ( بسته بندی ) تدریس شد . دانش آموزان با مفاهیم بسته بندی ، عوامل موثر در ظاهر بسته بندیو دلیل اهمیت بسته بندی آشنا شدند . کلیپ طنز کوتاهی ( مستر بین )نمایش داده شد . پاورپوینت درس نشان داده شد . فعالیت کلاسی صفحه ی 111با همکاری دانش آموزان انجام شد
تکلیف: دخترهای خوبم فعالیت کلاسی و منزل صفحات 107 و 106 و همچنین فعالیت کلاسی و منزل صفحات 112و 111 را در کتاب انجام دهید و برای من در پرتال ارسال کنید .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: