فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ارزشیابی فصل 6 ام حل شد.
تکلیف: ص 168 کتاب کار کامل شود. و ص 87 و 88 کتاب هوش کامل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 180 تا 182 کتاب کار علوم حل شد.
تکلیف: صفحات 179، 209 و 210 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: شعر خرد و دانش تدریس شد.
تکلیف: صفحات 123، 132 و 133 کتاب کار فارسی کامل شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 19 و 20 پرسیده شد. درس 21 تدریس شد. تمرین های درس 20 کتاب کار اجتماعی حل شد.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس 15 ام تدریس شد.
تکلیف: جلسه بعدی درس 10تا15 پرسش وروخوانی انجام می شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. page 91 has been taught 2. Game
تکلیف: Please listen to Tracks 1 and 2 on page 92 and Track 3 of page 93, then do part 4 of page 93 Please practice the Spelling bee

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 138 و 139 کتاب درسی حل شد.
تکلیف: ارزشیابی فصل ششم کتاب کار ص 195 حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 181 و 182 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: درس 19 و 20 مطالعه شود. تمرین‌های درس 20 کتاب کار اجتماعی حل شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 100 تا 102 نگارش حل شد.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: املا از درس 16 فارسی گفته شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: درس 19 و 20 مطالعه شود. تمرین‌های درس 20 کتاب کار اجتماعی حل شود.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی پرنده و خورشید انجام شد تکمیل شود و همراه خود بیاورید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و مدادرنگی و دفتر نقاشی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی پرنده و خورشید انجام شد تکمیل شود و همراه خود بیاورید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و مدادرنگی و دفتر نقاشی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. page 90 has been taught 2. Game 3. Pages 35 and 36 of Science has been taught
تکلیف: Please draw a skeleton and label the SKULL , VERTEBRA VERTEBRAE and RIB Please practice the Spelling Bee Please listen to Track 23 on page 91 of their book

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته گذشته بررسی شد . درس 21 ( بازاریابی ) تدریس شد . کارتون شکرستان ( بازاریابی ننه قمر ) نمایش داده شد . پاور پوینت درس مربوطه نشان داده شد .
تکلیف: دخترهای قشنگم فعالیت کلاسی و منزل صفحات 126 و 127 را در کتاب انجام دهید و برای من در پرتال ارسال کنید . یک داستان زیبا درباره ی بازاریابی در قسمت کاربرگ برایتان ارسال میکنم حتما مطالعه کنید

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 137 کتاب درسی حل شد.
تکلیف: ص138 و 139 کتاب درسی حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بخش دوم درس 13 تدریس شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 102 کتاب نگارش کامل شود.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: از درس 16 فارسی، کلماتی که حروف «ز»، «ذ»، «ض» و «ظ» دارند پیدا کرده و در دفتر مشق بنویسید.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: پرسش کلاسی از درس 14 تا 17 انجام شد.
تکلیف: برای کنفرانس درس 18 ام آماده باشید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 136 و ص 137 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: ص 137 کتاب حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 10 پرسیده شد. بخش اول درس 13 تدریس شد.
تکلیف: صفحه 174 تا 176 کتاب کار علوم مطالعه شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: دانش زبانی درس 16 تدریس شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 96 تا 99 کتاب نگارش حل شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. pages 88 and 89 has been taught 2. Game 3. The Grammar of Unit 1 has been reviewed
تکلیف: Please do part 18 on page 88 of your book Please do part 20 on page 89 of your book Please practice to tead the tex fluently and get ready for tomorrow

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 165 و 166 کتاب کار حل شد.
تکلیف: ص 167 کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 11 علوم پرسیده شد.
تکلیف: درس 10 علوم مطالعه شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 16 فارسی تدریس شد. ارزشیابی درس 15 کتاب کار فارسی حل شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحات 97، 98 و 99 نگارش کامل شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: