فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: کاربرگ داده شده در کلاس حل و رفع اشکال انجام شد.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: کاربرگ درس هدیه حل شد.
تکلیف: دو کاربرگ داده شده در گروه واتساپی حل شود.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: حل کاربرگ ریاضی انجام شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کاربرگ فارسی تمرین شد.
تکلیف: با توجه به برگزاری آزمون مداد قرمز فارسی، کتاب فارسی، کتاب نگارش و کتاب کار فارسی با دقت مطالعه‌شود. موفق باشید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: حل کاربرگ داده شده انجام شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کاربرگ اجتماعی جهت تکرار و تمرین بیشتر حل شد.
تکلیف: با توجه به برگزاری آزمون مداد قرمز اجتماعی از همه‌ی دروس اجتماعی، کتاب درسی، کتاب کار و کاربرگ‌ها با دقت مطالعه‌شود. موفق باشید.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس 1 تا 5 و درس 17 تا 19 پرسش و مرور گردید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: کاربرگ داده شده حل شد و آزمون جامع نیز برگزار گردید.
تکلیف: کاربرگ داده شده در صورت تمایل حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کاربرگ علوم تکرار و تمرین شد.
تکلیف: با توجه به برگزاری آزمون مداد قرمز علوم، کتاب علوم، کتاب کار علوم و کاربرگ‌های علوم با دقت مطالعه شود. موفق باشید.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کتاب کار اجتماعی تکمیل شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: