فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: مبحث عدد اعشاری تدریس شد. ص 104 تا 106 از کتاب درسی نیز حل گردید
تکلیف: ص 129 و 130 از کتاب کار کامل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: تدریس درس 9 علوم تکمیل شد. صفحه 124 کتاب کار علوم حل شد.
تکلیف: صفحه 125 و 126 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بیدپای بهمن حل شد. تمرین های درس 11 کتاب کار فارسی حل شد.
تکلیف: درس 11 فارسی مطالعه شود.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس 10 قرآن تدریس شد در ادامه از دانش آموزان روخوانی و معنی لغات پرسش گردید.
تکلیف: روخوانی و معنی لغات درس دهم در منزل همراه یکی از اعضای خانواده تمرین شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Conversation has been practiced 2. Game 3. Science has been reviewed
تکلیف: The answer of Science has been sent on Channel, Please check your answers and send it to me Please get ready for Conversation on Saturday Please writes the list of some rubbish, then put them in correct group of paper recycling, glass recycling or plastic recycling For example newspaper is in Paper recycling and....

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 103 از کتاب درسی و ص 43 از کتاب هوش و چند نمونه سوال از ضرب و تقسیم با همراهی و مشارکت دانش آموزان حل گردید.
تکلیف: ص 48 و 63 از کتاب هوش حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 165 و 166 کتاب کار فارسی حل شود. درس 11 فارسی مطالعه شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 13 و 14 پرسیده شد.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی پرنده رنگارنگ انجام شد تکمیل شده و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد گِل سفال همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی پرنده رنگارنگ انجام شد تکمیل شده و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد گِل سفال همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 66 has been taught 2. Game 3. Groupwork
تکلیف: Please do page 62 of your Workbook Please answer the question of exercise 10 on page 66 Please read the text on page 66, then send your voice message to me

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته گذشته ( درس 14 ) با مشارکت دانش آموزان تصحیح و بررسی شد . درس 15( کسب و کار ) تدریس شد . دانش آموزان با اهداف کسب و کارها آشنا شدند . کارتونی درباره درس نمایش داده شد . پاور پوینت درس مربوطه نشان داده شد . کتاب داستان چرخ گاری باید بچرخد از انتشارات قدیانی معرفی شد . فعالیت کلاسی صفحه ی 95با مشارکت دانش آموزان انجام شد .
تکلیف: دخترهای خوبم فعالیت کلاسی و منزل صفحات 96و 95 را در کتاب انجام دهید و برای من در پرتال ارسال کنید . توجه توجه : دو تا عکس از کاردستی نمایشگاه فوق برنامه برای من در پرتال ارسال کنید .

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 126 از کتاب کار و ص 44از کتاب هوش حل شد.
تکلیف: ص 103 از کتاب درسی حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: ادامه درس 9 تدریس شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحات 95 و 96 کتاب کار فارسی حل شود.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: به فایل صوتی املا با دقت گوش دهید و املا را با خط خوش و خوانا در دفتر املا نوشته، تصویر آن را ارسال نمایید.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: درس 13 و 14 اجتماعی مطالعه شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 65 has been reviewed 2. Game 3. Groupwork
تکلیف: Please do page 61 of your Workbook Please practice the Conversation Please write 5 questions with "Did" and answer them

رایانه

مدرس: بای، شاداب
فعالیت: شناخت صفحه کلید و ماوس تدریس شد. شناخت محیط کامپیوتر و نوار وظیفه تدریس شد. پین گذاری آیکن ها تدریس شد.
تکلیف: لطفا یک فیلم از آموخته های امروز تهیه کرده در واتس اپ ارسال کنید.

مهارت اجتماعی

مدرس: شریعت زاده، گل آرا
تکلیف: با فرض اینکه مقدار کمی پول دارید یک هدیه برای یکی از عزیزانشون انتخاب کنید. با استفاده از چیزهایی که یاد گرفتید توضیح دهید چرا این هدیه را انتخاب کردید. (دانش آموزان نباید چیزی تهیه کنند فقط باید تصور کنند.)

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 121 و 125 از کتاب کار حل شد همچنین ص 42 و 43 و 73 از کتاب هوش با مسارکت و همفکری دانش آموزان تدریس و حل شد.
تکلیف: ص 126 کتاب کار حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 91 و 92 کتاب کار فارسی حل شد.
تکلیف: صفحات 93 و 94 کتاب کار فارسی حل شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 67 و 68 کتاب نگارش حل شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 65 has been taught 2. Game
تکلیف: Please do page 60 of your Workbook Please listen to Track 7 and read the text on page 65 , then send your voice message to me Please one time write from the text on page 65 and send it to me Please practice the Conversation

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 123 و 124 از کتاب کار و ص 102 کتاب درسی از فصل پنجم با همراهی خوب بچه ها حل گردید.
تکلیف: ص 125 از کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بخش اول درس 9 علوم تدریس شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 11 نگارش فارسی کامل شد.
تکلیف: صفحات 63 و 68 کتاب نگارش کامل شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ابتدا پرسش کلاسی از درس 10 و 11 انجام شد سپس درس 12 با همراهی بچه ها و مشارکت در بحث و گفتگو تدریس گردید.
تکلیف: از درس 12 هفت سوال مهم با پاسخ بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 63 has been reviewed 2. Page 64 has been taught 3. Spelling Bee has been practiced
تکلیف: Please listen to Track 6 on page 64 of your Book Please practice the dictation of words on the top of page 64 and write two lines from them Please Practice the conversation and be ready for tomorrow
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: