فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 134 کتاب درسی حل شد . به وسیله دست ورزی مساحت ومحیط و مساحت چند تیکه نیز آموزش داده شد.
تکلیف: ص 165 و 166 کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 12 پرسیده شد. صفحات 169 و 170 و ارزشیابی درس 12 کتاب کار علوم حل شد.
تکلیف: درس 11 علوم مطالعه شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بیدپای فارسی حل شد. فعالیت بزرگداشت عطار نیشابوری انجام شد.
تکلیف: ارزشیابی درس 15 کتاب کار فارسی حل شود.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: املای ماری از درس 14 و 15 گفته شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 20 تدریس شد.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: روخوانی و معنی لغات درس 14 از همه دانش آموزان پرسیده شد.درس پانزدهم جلسه اول و دوم تدریس گردید.
تکلیف: جلسه بعد قرائت و معنی لغات درس 14 و 15 پرسیده می شود.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 134 و 137 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: ص 135 کتاب ریاضی حل شود. فردا قیچی و اشکال ساخته شده را همراه داشته باشید.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 163 تا 165 کتاب کار علوم مطالعه شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 90 تا 94 نگارش کامل شد.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: املای کارتی از درس 15 نوشته شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: تمرین های درس 19 کتاب کار اجتماعی حل شود. درس 19 اجتماعی مطالعه شود.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی منظره انجام شد تکمیل شود و همراه خود بیاورید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و مدادرنگی و دفتر نقاشی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی منظره انجام شد تکمیل شود و همراه خود بیاورید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و مدادرنگی و دفتر نقاشی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. page 85 has been taught 2. Game 3. Science has been reviewed 4. Conversation has been practiced
تکلیف: Please do pages 80 and 81 of your Workbook Please Practice the Conversation and be prepared for tomorrow

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: درس تبلیغات تدریس شد . ویدئو تبلیغاتی علوی نمایش داده شد . دانش آموزان با تبلیغات دیداری و شنیداری ، پیام دهنده و پیام گیرنده ، ابزار تبلیغ و شعار تبلیغاتی آشنا شدند . پاورپوینت درس تبلیغات نمایش داده شد .
تکلیف: دخترهای خوبم فعالیت کلاسی و منزل صفحات 116 و 117 و 121 و122 را درکتاب انجام داده و برای من در پرتال ارسال کنید

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص162 کتاب کار حل شد.
تکلیف: یک متوازی الاضلاع با مقوا در سایز بزرگ برای دست ورزی و دو شکلی که تصویر آن را در گروه واتساپی قرار داده شده نیز تهیه کنید و جلسه بعد همراه داشته باشید. قیچی کوچک همراه داشته باشید.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 166 تا 169 کتاب کار علوم حل شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: درس 15 فارسی مطالعه شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 93 و 94 کتاب نگارش کامل شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس 17 ام هدیه ها تدریس شد.
تکلیف: از درس 16 و 17 هدیه از هر درس هشت سوال یا پاسخ بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. page 84 has been taught 2. Game 3. The Grammar of Unit 1 has been reviewed 4. The Worksheet has been practiced
تکلیف: Please do the worksheet

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 132و 133 کتاب درسی تدریس گردید.ص 161 کتاب کار نیز حل گردید.
تکلیف: ص 162 کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 12 علوم از روی کتاب درسی کامل شده و مورد پرسش قرار گرفت.
تکلیف: صفحه 166 تا 168 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 124 تا 128 کتاب کار فارسی کامل شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 87 تا 89 کتاب نگارش کامل شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. page 83 has been taught 2. Game
تکلیف: Please do page 79 of Workbook Please write 5 questions with "?What will the weather be like" and answer with will and might

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ریاضی ص 131 و مقداری از ص 132 کتاب درسی به روش دست ورزی حل گردید. در این جلسه نحوه محاسبه مساحت مستطیل و متوازی الاضلاع آموزش داده شد.
تکلیف: حل ص 161 کتاب کار انجام شود بسیار تمیز و مرتب نوشته شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: ادامه درس 12 علوم تدریس شد.
تکلیف: صفحه 160 تا 163 کتاب کار علوم مطالعه شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بخوان و بیندیش (هفت مروارید سرخ) تدریس شد.
تکلیف: صفحه 124 تا 126 کتاب کار فارسی حل شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: