فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: مرور فصل ص 94 و 95 کتاب درسی با مشارکت دانش آموزان حل شد.
تکلیف: ص 114 و 115 کتاب کار حل شود اگر دانش آموزی ص 93 کتاب درسی را سه شنبه حل نکرده بود همرا این تکالیف ارسال شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 197 و 198 کتاب کار علوم حل شد.
تکلیف: صفحه 197 و 198 کتاب کار علوم کامل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 86 تا 88 کتاب کار فارسی حل شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 85 و 91 و 92 کتاب کار اجتماعی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Project has been explained 2. Group work 3. Conversation has been practiced
تکلیف: 1. Please practice the conversation 2. Please write a short story about my magic Pizza امتیازی 3. Please make a poster which I've explained about in class (about food pyramid) امتیازی

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: اندازه گیری طول به شکل دست ورزی تدریس شد سپس در ادامه ص 90 تا 92 از کتاب درسی حل شد.
تکلیف: ص 93 از کتاب کار حل شود.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: فایل صوتی آفلاین املا در گروه کلاسی قرار داده شد.
تکلیف: با دقت به فایل صوتی گوش داده و املا را با خوط خوش و خوانا در دفتر املا نوشته و تصویر آن را ارسال کنید.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 13 اجتماعی تدریس شد.
تکلیف: صفحه 86 و 87 کتاب کار اجتماعی حل شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
تکلیف: از درس 9 و 10 از هر کدام 10 سوال با پاسخ نوشته شود یعنی 20 سوال با پاسخ نوشته و ارسال شود.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز جلد کتاب داستان کار شد و کتاب تکمیل شد اسم داستان خالخالی روش چیدمان کتاب صفحه اول جلد کتاب صفحه دوم داستان کتاب روی کاغذA4 نوشته شود روی مقوای A3 چسبانده شود صفحه سوم فرم اول کتاب چسبانده شود صفحه چهارم فرم دوم کتاب صفحه پنجم فرم سوم کتاب و در انتها کتاب سیمی بشود و یا مَنگه هر کدام از صفحات به طور جداگانه روی مقوای رنگی اندازهA3 چسبانده شود و به ترتیب روی هم گذاشته شود و سیمی شود برای جلسه بعد کاغذرنگی وماژیک و پاستل روغنی و کاغذA4 همراه داشته باشید
تکلیف: امروز جلد کتاب داستان کار شد و کتاب تکمیل شد اسم داستان خالخالی روش چیدمان کتاب صفحه اول جلد کتاب صفحه دوم داستان کتاب روی کاغذA4 نوشته شود روی مقوای A3 چسبانده شود صفحه سوم فرم اول کتاب چسبانده شود صفحه چهارم فرم دوم کتاب صفحه پنجم فرم سوم کتاب و در انتها کتاب سیمی بشود و یا مَنگه هر کدام از صفحات به طور جداگانه روی مقوای رنگی اندازهA3 چسبانده شود و به ترتیب روی هم گذاشته شود و سیمی شود برای جلسه بعد کاغذرنگی وماژیک و پاستل روغنی و کاغذA4 همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 59 has been reviewed 2. Group work 3. Quran
تکلیف: Please practice the conversation Do page 55 of your Workbook Please write from the text on page 59 and practice the dictation

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته گذشته ( بیمه ) بررسی و تصحیح شد . درس 13 ( انتقال الکترونیکی پول ) تدریس شد . دانش آموزان با دستگاه کارت خوان یا پوز آشنا شدند . چگونگی استفاده از دستگاه کارت خوان آموزش داده شد . مزایای استفاده از دستگاه کارت خوان بررسی شد . انیمیشن دستگاه پوز و امنیت آن نشان داده شد . پاور پوینت درس نمایش داده شد .فعالیت کلاسی صفحه ی 83 با مشارکت دانش آموزان انجام شد .
تکلیف: دخترهای خوبم فعالیت کلاسی و منزل صفحات 83 و 84 را در کتاب انجام دهید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: به دلیل غایب بودن تعدادی از دانش آموزان درس جدید تدریس نشد و ص 111 و 112 کتاب کار تدریس گردید.
تکلیف: ص 94 و 95 کتاب درسی حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 8 علوم تدریس شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 86 تا 88 کتاب کار فارسی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 59 has been taught 2. Song 3. Game
تکلیف: Please do page 59 of your Workbook Please set a chart and write the names of animals in Herbivores, Carnivore and Omnivores group , then send it to me Please do page 28 of your Science book

مهارت اجتماعی

مدرس: شریعت زاده، گل آرا
فعالیت: پایان این جلسه ی آموزشی، دانش آموزان قادر هستند سر میز غذا به شکل مناسب مهمان یهایرسمی رفتار کنند .
تکلیف: دانش آموزان از پوزیشنهای مختلف کاتلری عکس/ فیلم تهیه کنند .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: