فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: teaching writing part on page 55, doing activities 1 2 and 3 on page 55
تکلیف: write a biography about your famous person according to exercise 6 on page 55 do exercise 4 and make a list of questions about your famous person. do workbook page 45

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: Completing page 54 Teaching new words in speaking Doing exercises 1 2 3 4
تکلیف: Choose one of the things to do in exercise 4 on page 54 Write respond and advice for it like the model Complete workbook page 47

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: A review of superlative and comparative adjectives Teaching can for ability /rules/ how questions Doing exercise 1 2 3 4 5 6 on page 53 Teaching speaking on page 54 Doing exercise 1 on page 54
تکلیف: Workbook pages 43,44 Page 46 exercises 1 2 3 Make questions with how and the words in the table on page 53 student book (activity 6) Write all the possible answers Good luck

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: workbook page 41 activity 6 on page 52 teaching can and could for ability on page 53
تکلیف: transcript the listening on page 52 ( exercise 5) note down whatever you hear write 5 sentences using comparative and superlative adjectives

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: spelling bee match doing workbook page 41 exercise 3
تکلیف: workbook unit 4 pages 33/32 34/35/38/39
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: