فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین صفحه 135 و 136 کتاب درسی حل شد.
تکلیف: صفحه 248 کتاب همراه

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: ادامه مبحث حد تا ابتدای پیوستگی تدریس شد.
تکلیف: تمرین صفحه 135 و 136 کتاب درسی

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: حل تست های ارسال شده بصورت کامل و دقیق

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین صفحه 127 کتاب درسی حل شد.
تکلیف: صفحه 246 و 247 کتاب همراه

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: حد تا انتهای رفع ابهام تدریس شده و مثال های مربوطه حل شد
تکلیف: صفحه 127 کتاب درسی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: