فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40181

ریاضی دهم انسانی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: فصل سوم تا انتهای میانگین تدریس شد

علوم و فنون ادبی دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: تدریس درس 8 (خط عروضی و تقطیع هجایی)

منطق دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: مرور و تمرین از درس 6 و 7

ریاضی دهم انسانی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: درس اول فصل سوم تدریس شد
تکلیف: صفحه 104 و 105 کتاب تست

منطق دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: تدریس درس هفتم منطق (احکام قضایا)

جغرافیا دهم

مدرس: عیوضی، حسین
فعالیت: مرور درس هفتم، تدریس ابتدای درس هشتم
تکلیف: حل تست های درس هفتم از کتاب خیلی سبز و ارسال تصویر آن در سامانه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: