فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40181

جغرافیا دهم

مدرس: عیوضی، حسین
فعالیت: تحلیل آزمون 20 اسفند، پرسش کلاسی، شروع تدریس درس نهم
تکلیف: انجام فعالیت های 1 تا 8 درس نهم و آمادگی برای پاسخگویی در کلاس

جغرافیا دهم

مدرس: عیوضی، حسین
فعالیت: تدریس کامل فصل دوم کتاب استان شناسی
تکلیف: مطالعه دقیق درس هفتم و هشتم و آمادگی برای آزمون تستی و پرسش کلاسی

ریاضی دهم انسانی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: پارامترهای مرکزی تا انتها تدریس شده و مثال های مربوطه حل شد.
تکلیف: کاردرکلاس صفحه 86 کتاب درسی و صفحه 112 کتاب تست از سوال 349 تا359

علوم و فنون ادبی دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: تمرین و مرور درس هشتم

منطق دهم

مدرس: فرجی، حامد
فعالیت: تدریس بخش های اول درس هشتم (قیاس اقترانی)
تکلیف: فعالیت تکمیلی درس هفتم

جغرافیا دهم

مدرس: عیوضی، حسین
فعالیت: تحلیل آزمون جغرافیا همگام 3، تدریس کامل درس هشتم
تکلیف: حل تست های درس هشتم از کتاب خیلی سبز
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: