فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Starters 22

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: امروز دوره یونیت 3 صفحه 39. جمله سازی با انواع اب و هوا را تمرین کردیم.
تکلیف: لطفا کتاب کار صفحه 37انجام شود .دیکته لغات صفحه20-21 همراه با Track 25 سی دی جهت مرور 8 لغت نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: امروز در صفحه 38 کتاب ODI، ضمن متن خوانی و درک مطلب، با آب و هوای چند کشور مختلف دنیا آشنا شدیم.
تکلیف: لطفا کتاب کار صفحه 36انجام شود .دیکته لغات صفحه 32 همراه با track 45فقط 8لغت نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: امروز با لغات جدید صفحه 37 از کتاب ODI 2 آشنا شدیم و راجع به هر کدام یک جمله ساختیم.
تکلیف: لطفا کتاب کار صفحه 35 انجام شود .دیکته لغات صفحه 32 همراه با track 45فقط 8لغت نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: امروز صدای ng / nk را تمرین کردیم و بازی های جالبی داشتیم.
تکلیف: لطفا کتاب کار صفحه 34 انجام شود .دیکته لغات صفحه 32 همراه با track 45فقط 8لغت نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: امروز با نکات مقدماتی در خصوص قوانین نگارش انگلیسی آشنا شدیم. مثلا یادگرفتیم در چه مواقعی از حروف بزرگ در جمله استفاده کنیم و بازی با مزه‌ای در این رابطه انجام دادیم.
تکلیف: لطفا کتاب کار صفحه33 انجام شود .دیکته لغات صفحه 32 همراه با track 45فقط 8لغت نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: