فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: فرهیختگان 1

ریاضی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: ریاضی کشیدن دایره ، معرفی پرگار و تدریس شعاع و قطر انجام شد. کتاب کار ریاضی صفحه ی 70 ( کاربرد کسر در اندازه گیری) به جز ارتباط کسر با ساعت و جرم تدریس شد. صفحه ی 71 و72(سوال 5) حل شد. کتاب ریاضی صفحه ی 49( انجام بده.)50(انجام بده.)51(کامل کن.)53(انجام بده.)حل شد‌.
تکلیف: کشیدن دایره با پرگار تمرین شود. فردا کتاب ریاضی و کتاب کار ریاضی را بیاورید.

فارسی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: کتاب نگارش ( درس کارنیک) صفحه ی 42 تا 46 پاسخ داده شد.
تکلیف: بند 3 و 4 پیراهن بهشتی را در دفتر تکلیف بنویسید.

زیبانویسی

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس زیبانویسی نوشتن( د و د متصل)تدریس و تمرین شد.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: کاربرد smartart و متحرک سازی(انیمیشن) آموزش داده شد.

هوش و ریاضی

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: خانم و آقای ریاضی انجام شد.
فعالیت: با سلام واحترام دانش آموزان عزیز با توجه به برنامه مطالعاتی ارسال شده در تاریخ1402/9/18،مطالعه و تکرار دروس را جهت آمادگی سنجش های دی ماه داشته باشید.

ریاضی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: ارمغان شماره 9 و 10 حل و رفع اشکال شد؛امضا شود و فردا به معلم کلاس تحویل داده شود..
تکلیف: 5 سوال ریاضی از ارمغان 9و10 در دفتر تکلیف نوشته و تمرین شود.

علوم سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
تکلیف: علوم درس 5 و 6 (کتاب و کتاب کار) مطالعه شود‌.فردا می پرسم.

فارسی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
تکلیف: بند اول و دوم درس پیراهن بهشتی را در دفتر تکلیف بنویسید.

املا سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: املا شماره 12 ( درس کار نیک) در دفتر املا نوشته و تصحیح شد. دفتر املا امضا شود و فردا به معلم کلاس تحویل داده شود.

ورزش سوم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دو سرعت و بازی آزاد در کلاس صورت گرفت.

ریاضی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار ریاضی صفحه ی 63 ( سوال 8،9،10) حل و رفع اشکال شد. صفحه ی 64 تا 69 انجام شد.
تکلیف: ضرب عدد 5 به صورت شکل،نوشتن عبارت ضرب(10=5×2)،نوشتن عبارت فارسی(2 دسته ی 5تایی می شود 10)،نوشتن جمع(10=5×2)،نوشتن الگو(5،10) در ورق A4 بنویسید و تزیین کنید.

فارسی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: کتاب فارسی تصویر خوانی فصل 4( راه زندگی) انجام شد. درس پیراهن بهشتی تدریس شد.صفحه ی 68 پاسخ داده شد.واژه آموزی تدریس ونکات گفته شد. نمایش آموزنده و خلاق کارنیک (کاری زیبا از دختران گل کلاس فرهیختگان 1) در حیاط مدرسه با موضوع کلاس بدون دیوار انجام شد.
تکلیف: یک صفحه املا از درس کارنیک در دفتر تکلیف بنویسید. فردا به جای کتاب فارسی خوانداری کتاب نگارش بیاورید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: کتاب اجتماعی پاسخ درس 8(چرا با هم همکاری می کنیم؟) که در کلاس آنلاین داده شده بود و کاربرگ شماره 6 کنترل و بررسی شد. درس (9)مقررات خانه ی ما صفحه ی27 و28تدریس و سوالات پاسخ داده شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیزم کاربرگ شماره(7) را با توجه به فعالیت یک هفته ی خود کامل کنید.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس دهم و مرور درس نهم و انجام فعالیت کلاسی در کلاس انجام شد.
تکلیف: فعالیت منزل درس دهم انجام شود.

ریاضی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار ریاضی صفحه ی 61( سوال 1)، 62 و63( سوال 6 و 7)حل و رفع اشکال شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه ی 63(سوال 8،9،10) حل شود. ارمغان شماره 10 با دقت و تمیز حل شود.(سوال 5 و 6 ریاضی حل نشود.)

علوم سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: پرسش و پاسخ علوم درس 6( زندگی ما و آب)انجام شد.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: درس 8 هدیه های آسمانی (جشن تکلیف) تدریس شد.سوالات صفحه ی 55 تا 59 پاسخ داده شد.
تکلیف: درس 8( جشن تکلیف) هدیه های آسمانی مطالعه شود‌

شطرنج

مدرس: حاتمی، مهری
فعالیت: تکرار دروس گذشته

ریاضی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار ریاضی صفحه ی 60 و 61( سوال 6،7،8) حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه ی 61 ( تمرین،سوال 1) و صفحه ی 62 حل شود.

علوم سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار علوم درس زندگی ما و آب ( صفحه ی 55 تا 58) خوانده و نکات مهم خط کشیده شد.صفحه ی سوالات صفحه ی 59 پاسخ داده شد.
تکلیف: درس 6 علوم (زندگی ما وآب) کتاب آموزش و پرورش و کتاب کار علوی مطالعه شود.فردا می پرسم.

فارسی سوم

مدرس: پازکی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار فارسی صفحه ی 58 و 59 پاسخ داده شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه ی 60 با دقت و تمیز پاسخ داده شود.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: 1 ) وارم آپ انجام شد . 2) بازی های ترکیبی چوبک و بادی پرکاشن و لیوان هم انجام گرفت . 3) بازی کاغذ هم انجام شد .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: