فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Movers 1

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب ODI 3 صفحه 43 تدریس و حل شد . سرود همگانی و song تمرین شد .
تکلیف: کتاب کار صفحه 39 حل شود. صفحه 43 کتاب قسمت grammar تمرین و و دیکته فعل ها تمرین شود

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب ODI3 صفحه 42 تدریس و انجام شد . سرود همگانی و song تمرین شد .
تکلیف: کتاب کار صفحه 38 انجام و دیکته لغات صفحه 42 کتاب تمرین شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب math صفحه 23 حل و تمرین شد

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: writing دوره و تمرین شد . سرود همگانی تمرین شد .
تکلیف: با توجه به صفحه 32-33 کتاب ODI 3 7 سوال و جواب نوشته شود . ? Ex( was there a plant next to the the sofa No it wasn't. It was behind the sofa.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب science صفحه 24 تدریس شد

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: Spelling لغات و Grammar درس 3 پرسیده شد .
تکلیف: کتاب کار درس 3 کامل شود . روز شنبه پرسش کلاسی و دیکته از درس 3 گرفته میشود . برای عکس بارگزاری شده 5 جمله بنویسید و از adjectives های زیر استفاده کنید . fantastic،big,small,comfortable, beautiful,

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب ODI3 صفحه 106 تدریس شد .
تکلیف: تمرین های صفحه 106 کتاب ODI3 نوشته شود . تکالیف ارسال شود .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: