فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Movers 1

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: دوره دروس 5 تا 8 انجام شد . جمله سازی با گرامر تمرین شد .
تکلیف: فردا امتحان زبان برگزار می شود .

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: امتحان زبان از کلاس ششم گرفته شد . کتاب کار صفحه 103-104 حل و تمرین شد .
تکلیف: روز 30 ام اردیبهشت امتحان زبان از کلاس پنجم و چهارم گرفته می شود .

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب کار صفحه 100.101 تمرین و دوره شد . کوئیز گرفته شد .
تکلیف: روز چهارشنبه 26 ام کلاس ششمی ها امتحان زبان دارند . و مابقی دانش اموزان روز 30 ام امتحان دارند.

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کوئیز گرفته شد . کتاب کار صفحه 100 حل و تمرین شد .
تکلیف: درس 6 مطالعه شود.

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: صفحات 98-99 تمرین و حل شد . کوئیز گرفته شد .
تکلیف: درس 5 کتاب ODI 3 مطالعه شود. کتاب کار اورده شود . دانش اموزان کلاس ششم امتحان general روز چهارشنبه 26 ام هست و مابقی دانش اموزان روز 30 ام هست .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: