فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 12
فعالیت: درس 12 کتاب picture dictionary: carrot- onion- lettuce-potato- tomato- broccoli مرور کردیم و کلمات corn- cucumber تدریس شد و جهت تثبیت بازی کردیم. آهنگ های: whats your name? - clap your hands- do you like? Little snowman- vegetables song تمرین شد. conversation: how old are you?

زبان انگلیسی

مدرس: قطبی، زینب
فعالیت: درس 12 کتاب picture dictionary: carrot- onion- lettuce- مرور شد و potato- tomato- broccoli تدریس شد و جهت تثبیت بازی کردیم. آهنگ های: whats your name? Big bass drum- clap your hands- do you like? Little snowman- تمرین شد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: قطبی، زینب
فعالیت: Living things and non- living things تدریس شد و جهت تثبیت با فلش کارت‌ها بازی کردیم. آهنگ های: hello- goodbye- تمرین شد.

زبان انگلیسی

مدرس: قطبی، زینب
فعالیت: درس 12 کتب picture dictionary: vegetables: carrot- lettuce- onion تدریس شد و جهت تثبیت بازی انجام شد. کتاب pencil control حل کردیم. و آهنگ های: whats your name? Do you like? Wake up تمرین شد.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: قطبی، زینب
فعالیت: اعداد 1-2-3 و نحوه نوشتن آنها تمرین شد. صفحه 21 کتاب را حل کردیم. و آهنگ های: Hello- how to write numbers- numbers to7-تمرین شد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: قطبی، زینب
فعالیت: Five senses: I can hear with my ears I can see with my eyes I can smell with my nose I can taste with my mouth I can touch with my hands و Inside the.... Outside the..... In front of..... Behind the..... تمرین شد و جهت تثبیت worksheet حل کردیم. آهنگ های: wake up_ I can...._ head shoulders knees and toes_ big bass drum_ clap your hands_ goodbye تمرین شد.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: قطبی، زینب
فعالیت: اعداد 1_2_3 و نحوه نوشتن آنها تمرین شد. و جهت تثبیت ویدیو دیدیم و worksheet حل کردیم. آهنگ های Numbers song_ How to write numbers_ wake up_ How are you? Goodbye تمرین شد.
تکلیف: لطفاً فایل زیر را بچها در خانه تمرین کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: