فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 21

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Dd flashcards song formation کار شد. Song حروف s,a,t,i,p,nجهت تثبیت همخوانی شد. Tricky words is,a,heمرور شد. Tricky word The تدریس شد. Blending با فعالیت و بازی مرور شد. Shapesمرور شد.
تکلیف: لطفاً از صفحه ی 19 notebook dad red hand send stand نوشته شود . ویس مربوط به روخوانی کلمات سر مشق بار گزاری شده است.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Body parts 5 senses با بازی و فعالیت مرور شدند.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Dd Letter Formation Blending Flashcards کار شد. Body partsمرور شد. How old are you? I'm .... کار شد.
تکلیف: (اعداد 1تا 10)نصف خط نوشته شود که در دفتر سرمشق داده شده است.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Dd Flashcards Song Blending (سه حرفی)تدریس شد. Body partsبا بازی مرور شد.
تکلیف: لطفاً صفحه ی57 ALV Phonicsتا کلمه یred روخوانی شود. ویس مربوط به روخوانی کلمات بارگزاری شده است.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: اعداد مرور شد. Worksheetعدد 10و صفحه ی 8 کتاب mathحل شد. اعداد 11و12و 13و14و 15تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Sounds مرور شد. (بویژه حروفی که ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند m,n,h e,a,i) روان خوانی جملات کار شد. تمرین جهت هماهنگ سازی مفهوم جمله با تصویر انجام شد.
تکلیف: Worksheet بارگزاری شده حل شود. لطفا در سوال آخر که هدف کشیدن نقاشی است حتما در برگه نقاشی کشیده شود.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: بازی آنلاین جهت تثبیت flashcards و تقویت روخوانی انجام شد. Blendingتمرین شد. Story(Ants) که بارگزاری شده است در کلاس کار شد.
تکلیف: ورک شیت بارگزاری شده مربوط به story Ants است. لطفاً دانش آموزان عزیز پس از اینکه دوبار story را مطالعه کردند ورک شیت را حل کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: