فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Starters 21

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 42 کتاب همراه با انجام تمارین آن تدریس شد. پرسش از درس 4 صورت گرفت.
تکلیف: صفحه ی 40 workbook انجام شود. برندگان مسابقه spelling bee جهت ارسال ویس کلمات فلش بیاورند.

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 41 مجددا تدریس و دوره شد همچنین پرسش از تمامی دانش آموزان عزیز در غالب یک فیلم و بازی حدس تصویر صورت گرفت.
تکلیف: درس 4 صفحه ی 40،41 پرسیده می شود. برندگان مسابقه spelling bee که لغات مورد نظر را دریافت نموده اند جهت ویس کلمات لطفا فلش بیاورند.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 19 کتاب همراه با اجرای نمایش مربوط به اجزای مختلف گیاه تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 41 کتاب همراه با پرسش از عزیزانم تدریس شد.
تکلیف: از صفحات 36،37،40 دیکته خواهیم داشت. صفحه ی 39 workbook انجام شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 18 و 19 کتاب تدریس و مبحث کسر همراه با کاردستی و توضیح دانش آموزان تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 40 درس 4 همراه با فعالیت match و بازی حدس تصویر تدریس شد.
تکلیف: صفحه ی 38 workbook انجام شود. از هر کدام از کلمات صفحه ی 40 یک خط در دفتر نوشته شود. ویس کلمات بارگزاری شده است. go to school have breakfast have dinner have lunch go to bed go home get up

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: درس 3 همراه با پرسش از دانش آموزان عزیز به شکل بازی دوره شد.
تکلیف: درس 3 پرسیده می شود. صفحه ی 36 و 37 workbook حل شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: