فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Movers 21

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 46تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 40 حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 45 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 39 حل شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 25 تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 45 قسمت اولیه تدریس شد.
تکلیف: کاربرگ داده شده حل شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 20 تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 44 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار صفحات 38 و 97 حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: تدریس صفحه 106 کتاب
تکلیف: کتاب کار صفحه 98 حل شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: