فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Starters 22

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب ODI 2 صفحه 42 تدریس و تمرین شد دیکته گروهی گفته شد . سرود همگانی و song تمرین شد
تکلیف: کتاب کار صفحه 40 حل شود

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب ODI2 صفحه 41 تدریس و انجام شد . سرود همگانی و song تمرین شد .
تکلیف: کتاب کار صفحه 38-39 تمرین و حل شود .

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب math صفحه 26 تدریس و حل شد .

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب ODI2 صفحه 40 ، قسمتی از 41 تدریس شد و تمرین شد . سرود همگانی همخوانی شد .
تکلیف: با عبارت های صفحه 40 کتاب 8 جمله بسازید . He has brekfast at seven oclock . She gets up at ten oclock .

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب science صفحه 22 تدریس شد .

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب ODI2 صفحه 40 تدریس و تمرین شد .
تکلیف: کتاب کار صفحه اول درس 4 حل شود و از عبارت های زیر هر کدام یک خط در دفتر زبان نوشته شود . have breakfast -go home_ go to school _ have dinner- get up -watch Tv-have lunch-

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: کتاب ODI2 صفحه 39 تدریس و پرسیده شد .
تکلیف: کتاب کار صفحه اخر درس 3 انجام شود. کتاب ODI2 صفحه 39 با توجه به track بارگزاری شده حل شود. تکالیف ارسال شود .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: