فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Movers 22

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 46 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 40 حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 45 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 39 حل شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 26 تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: تدریس قسمت اول صفحه 45
تکلیف: کاربرگ داده شده حل شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 20 تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 44 تدریس شد.
تکلیف: صفحات 38 و 97 کتاب کار حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: تدریس صفحه 106 کتاب
تکلیف: کتاب کار صفحه 98 حل شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: