فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 23

زبان انگلیسی

مدرس: ایرانی، فائزه
فعالیت: دوره حروف a_e ai ay و کلمات day tray snail mail snake cake game انجام شد.
تکلیف: از جملات فایل پی دی اف الصاق شده سه مرتبه خوانده و نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ایرانی، فائزه
فعالیت: دوره حروف و کلمات jolly phonics 4 به طور کامل (روخوانی و نوشتار کلمات و جملات) انجام شد.
تکلیف: از جملات فایل پی دی اف الصاق شده سه مرتبه خوانده و نوشته شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: ایرانی، فائزه
فعالیت: شمارش اعداد یک تا بیست توسط song و powerpoint آموزش داده و ورک شیت عدد 10 در کلاس انجام شد.
تکلیف: سرمشق اعداد 1 - 10 نوشته شود. مهلت انجام این تکلیف تا روز چهارشنبه می‌باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: ایرانی، فائزه
فعالیت: دوره حروف ea و ee و کلمات tea meat tree three meet توسط powerpoint انجام شد.
تکلیف: کلمات سرمشق داده شده ، خوانده و نوشته شود. sea , jeans , peach , meat , teacher, beach , three I want to eat meat on my seat. Two snails are on the tree.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: ایرانی، فائزه
فعالیت: حس های پنجگانه آموزش داده شد.
تکلیف: جملات I can .... with my .... . تمرین و تکرار شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ایرانی، فائزه
فعالیت: حروف oo کلمات book wood wool و... spoon moon bedroom و... دوره شد.
تکلیف: از جملات 3 مرتبه خوانده و نوشته، عکس تکالیف در پرتال بارگذاری شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ایرانی، فائزه
فعالیت: دوره ng کلمات: ring long morning bang spring توسط powerpoint و worksheet انجام شد.
تکلیف: worksheet بارگذاری شده طبق فعالیت کلاسی انجام و از جملات 5 مرتبه نوشته شود. و در پرتال بارگذاری شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: