فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 24

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 21 تدریس شد. گرامر سوال پرسیدن ?Are you hungry .Yes,I am .No,Im not
تکلیف: سوالات نوشته شده در دفتر را با توجه علامت تیک یا ضربدر جواب مثبت یا منفی دهید. متن صفحه 20 روخوانی شود.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 20 کتاب odi 1 درس 2 مبحث feeling تدریس شد.
تکلیف: فایل cd شماره 27_28_29 در منزل گوش داده شود.حتما روخوانی شود. کاربرگ در دفتر چسابده شده لطفا هر دو صفحه آن حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: صفحه 19 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 17 حل شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: ایرانی، فائزه
فعالیت: آموزش تشخیص عدد های قبل و بعد توسط powerpoint انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: تدریس صفحه 18 کتاب
تکلیف: کتاب کار صفحه 16 حل شود. از متن صفحه 18 کتاب روخوانی انجام شود. لطفا تکالیف خود را در پرتال بارگزاری کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: رضایی، شقایق
فعالیت: تدریس صفحه 17 کتاب
تکلیف: کتاب کار صفحه 15 حل شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: