فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 25

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 20 کتاب همراه با بازی boardgame تدریس شد.
تکلیف: صفحه ی 18 workbook و کاربرگ worksheet داده شده انجام شود. دیکته عزیزان تصحیح شده است لطفا بررسی شود. برندگان مسابقه spelling bee برای شرکت در مرحله دوم فلش بیاورند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 24 کتاب تدریس و تمارین آن انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 19 کتاب تدریس شد.
تکلیف: صفحه ی 17 workbook و کاربرگ worksheet داده شده انجام شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 22،23 کتاب پرسیده و تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 18 کتاب تدریس و از دانش آموزان عزیز پرسیده شد.
تکلیف: از صفحات 10،11،12،17 کتاب دیکته خواهیم داشت. صفحه ی 16 workbook حل شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 23 کتاب همراه با نمایش تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 17 کتاب همراه با پخش ویدیو به منظور تشخیص صدای انواع آلات موسیقی و حدس زدن نوع آن تدریس شد.
تکلیف: صفحه ی 15 workbook انجام شود. از کلمات صفحه ی 17 کتاب یک خط در دفتر نوشته شود. guitar/piano/violin/drums ویس کلمات داخل پرتال بارگزاری شده است.

زبان انگلیسی

مدرس: صحرائی، مهرنوش
فعالیت: صفحه ی 16 کتاب همراه با انجام دادن تمارین آ« توسط دانش آموزان تدریس شد.
تکلیف: صفحه ی 14 workbook انجام شود. در دفتر از کلمات صفحه ی 12 کتاب یک خط نوشته شود.ویس کلمات بارگزاری شده است.لطفا تکالیف به صورت کامل در پرتال جهت بررسی اینجانب فرستاده شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: