فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: محمدتقی بهار

ریاضی سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: مبحث تساوی کسر ها و چگونگی مقایسه آن ها آموزش داده شد و برای ایجاد انگیزه از کیک صبحانه استفاده گردید. و فعالیت صفحه 53 در کلاس حل گردید.
تکلیف: تمرین های صفحه 53 و 54 کتاب ریاضی حل شود. جهت مرور بخشی از مباحث فصل اول ریاضی کاربرگ ارسالی در دفتر نوشته و حل شود.

املا سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: املای خلاق از درس 6 جهت افزایش دقت دانش آموزان به صورت ساخت کلمه با حروف بهم ریخته انجام شد.
تکلیف: تمامی مطالب درس 1 و 2 فارسی از کتاب و کتاب کار را جهت مرور با دقت بخوانند و سوالات کاربرگ های ارسالی را بعد از خواندن دروس جهت تمرین به صورت شفاهی پاسخ دهند.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: مروردرس گذشته وتدریس درس9حرف ن.رسیدگی به کل تکالیف
تکلیف: صفحه25دردفتر

فارسی سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: جعبه کلمات، شامل هم خانواده و مخالف آموزش‌داده شد و ساخت واژگان درس 6 نیز آموزش داده شد.
تکلیف: تکلیف ندارید.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: درس 6 با موضوع بانوی قهرمان مربوط به حضرت زینب به صورت داستان آموزش داده شد و برخی تمارین حل گردید.
تکلیف: تمرین درس 6 کامل برای هفته اینده حل شود.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس دهم (همراه بانک) تدریس شد. درس قبلی ( دستگاه خودپرداز ) دوره شد. انیمیشن همراه بانک گذاشته شد. با بچه ها راجب اطلاعات همراه بانک و مزایای آن صحبت شد کتاب های بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس دهم صفحه 80 و 81 و 82 انجام شود

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما ضمن توضیح مجددحرکات در ایده آل های سفید و مشخص کردن هدف از این کارها روی پاسخ سیاه کار کردیم ،در واقع مشخص نمودیم که بعد از اینکه هر یک از بازیکنان اهدافشان را مشخص کردند ،چگونه باید بازی‌کنند. درس امروز ما بر مبنای چگونه بازی را آغاز کنیم قرار گرفته و عزیزانمان باید سه کار مهم را انجام دهند .گرفتن مرکز _ گسترش مهره ها _ امنیت شاه . لطفا عزدر منزل بازی کرده و برای دور اول مسابقات داخلی علوی آماده شوند . ممنونم .

ریاضی سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: مبحث کسر در ساعت و محور مجددا آموزش داده شد و تمرین هایی جهت رفع اشکال حل گردید و تمرین صفحه 46 کتاب کار نیز حل گردید.
تکلیف: الگوی (شمارش بسته ای) عدد 4 و 5 را مانند نمونه ارسالی قبل همراه با خواندن بنویسید. لطفا فردا کتاب کار ریاضی آورده شود.

علوم سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: پرسش کتبی از درس 6 انجام گردید.
تکلیف: کاربرگ ارسالی پاسخ داده و حل گردد.

نگارش سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: بعضی تمرین های درس 5 کتاب نگارش حل گردید.
تکلیف: تمرین های درس 5 کتاب نگارش را حل کنید. یک املای ده خطی از درس 6 به والدین گفته شود.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب انواع رفتار های منصفانه و غیرمنصفانه را بررسی کردیم.
تکلیف: بازی عینک دیگران را در منزل انجام دهید. 1. عینکی را به عنوان عینک دیگران در نظر بگیرید. 2. هر کسی عینک را روی چشمانش قرار دهد باید جای فرد دیگری باشد مثلا جای دوستش که با او دعوایش شده و احساس و نظراتش را بگوید. 3. میتوانید از عزیزانم هنگام گذاشتن عینک روی چشم سوالات هدفمند بپرسید.

ریاضی سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: تمرین صفحه 51 کتاب ریاضی توسط دانش آموزان حل گردید. همچنین سوالاتی اضافه جهت مرور حل گردید.
تکلیف: الگوی عدد 9 و 2 و 3 را مانند نمونه ارسال شده در کانال بله بنویسید. هنگام نوشتن حتما بلند بخوانید.

فارسی سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: درک مطلب درس 6 ، فداکاران انجام گردید و همچنین کلمات هم معنی جعبه کلمات نیز حل گردید.
تکلیف: یک املای 15 خطی از درس 6 به صورت جمله و کلمه بنویسید.

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان دفتر نقاشی و مدادرنگی و قیچی و چسب مایع یا ماتیکی همراه داشته باشند. ممنونم

ریاضی سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: مبحث کاربرد کسر در اندازه گیری با استفاده از پاورپوینت آموزش داده شد. و فعالیت و کاردر کلاس صفحات 49 و 50 نیز با کمک دانش آموزان حل گردید.
تکلیف: تمرین صفحه 51 کتاب ریاضی را حل کنید . در کاربرگ زیر مانند نمونه ارسالی در پیام رسان بله الگوی زیر را ادامه دهید. الگوی عدد 7 و 8

علوم سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: تمارین کتاب کار کامل حل گردید و از درس 5 پرسش و پاسخ انجام شد.
تکلیف: درسنامه و تمارین درس 5 را با دقت بخوانید. جلسه بعد پرسش کتبی خواهیم داشت.

فارسی سوم

مدرس: دبیرزاده، زهرا
فعالیت: روخوانی درس 6،فداکاران انجام گردید و واژگان سخت آن با همکاری دانش آموزان مشخص شد.
تکلیف: واژگان سخت درس 6 را دوبار بنویسید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: