فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Basic 11

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش آموزان امروز از کتاب picture dictionary، درس 12 را یاد گرفتند و دعای پیش از غذا خوانده شد. کلمات lettuce,tomato,carrot,cucumber تدریس شد.
تکلیف: کلمات جدید مرور شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس science مفهوم non-living things را مرور کردیم و همچنین گفتن جملات 1. non living things can not move ( موجودات غیر زنده نمی توانند حرکت کنند ) 2. non living things can not grow ( موجودات غیر زنده نمی‌توانند رشد کنند ) 3. non living things can not change ( موجودات غیر زنده نمی توانند تغییر کنند ) تمرین شدند .
تکلیف: لطفا گفتن جملات 1. Non living things can not move 2. Non living things can not change 3. Non living things can not grow تمرین و تکرار شوند .

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز فیلم جدید را دیدند و همچنین تا صفحه 28 pencil control تکمیل شد
تکلیف: کلمات شب یلدا تکرار شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس math دانش آموزان با شکل هندسی square به معنی مربع آشنا شدند .
تکلیف: تکلیف نداریم .

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز کتابpencil control را تا صفحه 24حل نمودند و همچنین شعر جدید را تمرین کردیم و کلمات مربوط به جشن یلدا مرور شد.
تکلیف: کلمات مربوط به یلدا مرور شود. در کانال ایتا پاورپوینت مربوطه ارسال میگردد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس science مفاهیم living things non مرور شدند و همچنین گفتن جملات 1. non living things can not move ( موجودات غیر زنده نمی توانند حرکت کنند ) 2. non Living things can not grow ( موجودات غیر زنده نمی‌توانند رشد کنند ) 3. non living can not change ( موجودات غیر زنده نمی توانند تغییر کنند ) تمرین شدند .
تکلیف: گفتن جملات تدریس شده تمرین شوند

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز دروس گذشته میوه ها را همراه با کلمات و جمله جدید nuts اجیل,pomegranate انار,Hafez is a book یادگرفتند.
تکلیف: کلمات جدید مرور و تکرار شود. برای روز شنبه یک میز با مخلفات شب یلدا نقاشی و تزیین نمایند. مخلفات آن میتواند انار وهندوانه و اجیل و حافظ باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش آموزان امروز دروس گذشته را مرور نمودند و کلمات جدید در مورد شب یلدا pomegranate انار-watermelon هندوانه- و رنگ میوه ها و طعم آنها را یاد گرفتند.
تکلیف: کلمات جدید تمرین شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: