فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Basic 12
فعالیت: فردا آزمون زبان برگزار خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: کتاب مرور شد و دانش آموزان نقاشی کشیدند.
تکلیف: تکلیف نداریم.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش آموزان song را تمرین کردند و movie تماشا کردند.
تکلیف: مرور دروس کتاب picture dictionaryجهت برگزاری پرسش شفاهی انجام شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز song مربوط به جشن زبان مرور شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش آموزان امروز movie تماشا کردند و song ها تمرین شد.
تکلیف: تکلیف نداریم.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز پرسش شفاهی math انجام شد. song مرتبط با جشن تمرین شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: امروز مرور درس ها انجام شد.
تکلیف: تکلیف نداریم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: