فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: سعدی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: