آزمون دوره‌ای پیشروی 2 دهم انسانی - جامعه‌شناسی

نوع: چندگزینه‌ای تعداد پرسش: 10 نمره‌ی کل: 30.00

جزییات در هر پرسش

ردیف نوع مبحث سطح نمره
1 کنکور سراسری پدیده‌های اجتماعی سخت 3.00
2 تألیفی پدیده‌های اجتماعی متوسط 3.00
3 تألیفی ترکیبی علوم اجتماعی متوسط 3.00
4 تألیفی کنش‌های ما ساده 3.00
5 تألیفی جهان اجتماعی ساده 3.00
6 تألیفی جهان اجتماعی سخت 3.00
7 تألیفی جهان اجتماعی ساده 3.00
8 تألیفی جهان اجتماعی ساده 3.00
9 تألیفی جهان اجتماعی متوسط 3.00
10 تألیفی جهان اجتماعی متوسط 3.00