نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 7 دوازدهم ریاضی - هندسه

نوع: چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 6
نمره‌ی کل: 18.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: آشنایی با مقاطع مخروطی
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آشنایی با مقاطع مخروطی
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: آشنایی با مقاطع مخروطی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: آشنایی با مقاطع مخروطی
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آشنایی با مقاطع مخروطی
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: آشنایی با مقاطع مخروطی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: