کتایون رجبی

کتایون رجبی

.

سخن دبیر سخن دبیر

.

ماه تولد
ماه تولد
اردیبهشت
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیک
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1377

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: