فریبا زحمتکش

فریبا زحمتکش

فریبا زحمتکش کارشناس زبان و ادبیات عربی، مدرس عربی مدارس علوی

سخن دبیر سخن دبیر

.

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی زبان و ادبیات عربی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1382

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: