فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: المپیاد کامپیوتر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: