فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد ریاضی

المپیاد ریاضی

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تمرینات ریاضی: مطالعه دقیق فصل دوم جبر کتاب مباحث و مسائل و حل ده تمرین انتهایی تشریحی آن

المپیاد ریاضی

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: گروه مشترک ریاضی کامپیوتر: تمام سوالات جایگشت دوری کتاب آنالیز ترکیبی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: