فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد سلول‌های بنیادی

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: انجام تکلیف هفته گذشته( 10 و 11 آبان ماه)

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: تکلیف: تحقیق کنید چه اجزایی از لایه های زیر به وود می آید اکتودرم بیرونی اکتودرم لوله عصبی سه تیغ عصبی آندودرم مزودرم محوری(نوتوکورد) مزودرم جنب محوری(سومایت ها) مزودرم صفحه جانبی مزودرم بینابینی لایه ژرمینال زایا

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: 90 5 2 81 76 61 86 94 45 48 56 11 15 14 57 99 32 68 63 74 14 31 70 47 21 84 87 40 18 41 9 87 1 2 46 84 36 50 19 38 67 85 6 80 21 16 51 83 66 81 24 54 67 84 40 98 85 96 18 10 12 17 38 16 50 60 73 94 55 96 29 100 88 2 23 57 21 54 9 90 81 96 14 44 26 43 40 97 22 87 : واریانس، انحراف معیار و CV این داده ها را محاسبه کرده نمودار چارکی آنهارا هم بکشید

المپیاد سلول‌های بنیادی

مدرس: فتاحی، پیام
فعالیت: انجام تحلیل آزمون شبیه ساز المپیاد (جمعه 30 مهرماه 1400) حداکثر تا جمعه 7 آبان ماه و ارسال عکس آن در پرتال علوی
توضیح: عزیزان تمامی سوالات آزمون را با پاسخنامه بررسی کرده و در سوالاتی که نتوانسته حل کنید، دلیل عدم حل آنها را نوشته و یاد بگیرید؛ همچنین در سوالاتی که غلط زده‌اید، اشکال خود را نوشته و مرتفع کنید. حتی با بررسی پاسخنامه سوالاتی که درست حل کرده‌اید، پاسخ خود را بررسی کرده و نکات اضافه‌تر یاد بگیرید. بچه ها تحلیل آزمون، مهم تر از خود آزمون است! و با تحلیل آزمون می توانید نکات جدید یادگرفته و ایرادات خود را مرتفع سازید.

مدرس:
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: