فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک

مدرس: فیض اللهی، حسن
تکلیف: تکلیف المپیاد فیزیک مطالعه فصل چهار پایه دهم (نیازی به ارسال نیست) مطالعه فصل 4 نورهندسی و حل سوالات پایان فصل از کتاب الفبای نور هندس

المپیاد فیزیک

مدرس: فیض اللهی، حسن
تکلیف: تکلیف المپیاد فیزیک فصل 7 سوالات 1-5-11-15-19-31-46-47-62-66-71 فصل 8 سوالات 8-22-24-32-36-43-54-57-69-7095

المپیاد فیزیک

مدرس: فیض اللهی، حسن
تکلیف: تکلیف المپیاد فیزیک فصل های 5 و 6 هالیدی سوالات مضرب 10

المپیاد فیزیک

مدرس: فیض اللهی، حسن
تکلیف: تکلیف المپیاد فیزیک مطالعه فصل 3 الفبای نور هندسی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: