فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40162

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : تحلیل آزمون پیشروی 20 اسفند و بیان نکات / بررسی لغات درس 7 / ترجمه حوار درس 7

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: حفظ لغات درس 7 و ترجمه متن درس 7 / حل سوالات بعد از متن

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : تحلیل 20 تست ترجمه از کتاب همراه علوی / بررسی نکات ترجمه افعال و فعل مجهول و ترکیب اضافی و وصفی /
تکلیف: تکلیف چهارشنبه ها داده می شود.

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل تمارین 3 و 4 و انوار القرآن درس 6 / *اتمام درس 6 * / بررسی نکات تشخیص ماضی و مضارع مجهول / ترجمه لن با مضارع / نکته سه بابی که حرف مضارعش با یُ آغاز می شود
تکلیف: تکلیف خواندنی : حفظ لغات درس 5 و 6 / بررسی دو متن درس 5 و 6 / تسلط بر تمارین درس 5 و 6 / تکلیف نوشتنی : پیدا کردن فعل های مجهول از ابتدا تا انتهای درس 6 (متن و تمارین کامل )

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تا سوال 137 کتاب همراه صفحه 140 حل شد.

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : تدریس فعل مجهول درس 6/ هم ساخت ماضی و مضارع مجهول / هم جمله مجهول / بررسی اعلموا / حل اختبر نفسک / ترجمه حوار / حل تمرین 1 و 2 درس 6
تکلیف: تکلیف چهارشنبه ها داده می شود

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: کتاب همراه تا سوال 128 از فصل سوم حل شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: