فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 42161

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: حل سوالات جزوه دبیر ( فصل 6)
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

شیمی دهم

مدرس: حسینی، سیدامیر
فعالیت: تصحیح ورقه های امتحانی
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: یداله‌نیا، مجید
فعالیت: حل سوالات انتهای فصل 5 و مرور مباحث چرخه های ترمودینامیکی
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

دین و زندگی دهم

مدرس: سلیقه، حسین
فعالیت: شروع تدریس درس 11 و پرسش از درس 10
تکلیف: پرسش از درس 10 شفاهی

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: مرور قواعد جار و مجرور+ تدریس نون وقایه+ حل اختبر و ترجمه حوار درس 7
تکلیف: ترجمه درس 8 و حل سوالات بعد از متن

فارسی دهم

مدرس: زرباف اصل، علیرضا
فعالیت: مرور درس 14 و شعر خوانی
تکلیف: حفظ شعر دلیران و مهدان ایران زمین

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: تکمیل فصل 6+ حل سوالات جزوه دبیر
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

هندسه‌ی دهم

مدرس: آقازاده، حمید
فعالیت: تدریس کامل فصل 4 و حل تمارین کتاب درسی
تکلیف: حل صفحات 84 تا 86 کتاب درسی و به همراه داشتن کتاب تستی برای جلسه بعد

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: یداله‌نیا، مجید
فعالیت: حل تمرین های کتاب درسی ( فصل 5) و مرور مباحث
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

فارسی دهم

مدرس: زرباف اصل، علیرضا
فعالیت: مرور درس 11و12و13
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده

زبان انگلیسی دهم

مدرس: مصلحی، محمدرضا
فعالیت: پرسش کلاسی از درس 4
تکلیف: تا آر صفحه 106 باید مطالعه شود

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: تدریس مبحث ترکیب فصل 6 و حل سوالاتت جزوه دبیر
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده

شیمی دهم

مدرس: حسینی، سیدامیر
فعالیت: مرور فصل 3
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: