فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 42162

زبان انگلیسی دهم

مدرس: مصلحی، محمدرضا
فعالیت: پرسش کلاسی و انجام بخش لیسنینگ
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: حل سوالات جزوه دبیر
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

شیمی دهم

مدرس: حسینی، سیدامیر
فعالیت: مرور مباحث
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: یداله‌نیا، مجید
فعالیت: حل سوالات ترمودینامیک و مرور مباحث
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

دین و زندگی دهم

مدرس: سلیقه، حسین
فعالیت: ادامه تدریس درس 10 و شروع تدریس درس 11
تکلیف: پرسش و روخوانی آیات درس 11

فارسی دهم

مدرس: زرباف اصل، علیرضا
فعالیت: تدریس درس 5 نگارش
تکلیف: حل تمرینات درس 5 نگارش

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: تدریس مبحث ترکیب و حل سوال
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: حل اختبر و تمارین 1 تا 6 و انوار درس 6 و مرور قواعد مجهول
تکلیف: حفظ لغات و ترجمه متن و حل سوالات بعد متن و ترجمه حوار درس 8

هندسه‌ی دهم

مدرس: آقازاده، حمید
فعالیت: تدریس کامل فصل 4 و حل تمارین کتاب درسی
تکلیف: حل صفحات 84 تا 91 کتاب درسی

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: یداله‌نیا، مجید
فعالیت: حل تمارین و مرور مباحث فصل 5
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: تدریس تا سر ترکیب
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: یداله‌نیا، مجید
فعالیت: ادامه تدریس ترمودینامیک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: