فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 42171

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: تکمیل فصل 6
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

شیمی دهم

مدرس: حسینی، سیدامیر
فعالیت: مرور مباحث
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

زیست‌شناسی دهم

مدرس: رجائی، حامد
فعالیت: تدریس نکات شکل و نکات مهم کتاب درسی
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

دین و زندگی دهم

مدرس: سلیقه، حسین
فعالیت: تدریس درس 11 (تا اواسط آن)
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

فارسی دهم

مدرس: زرباف اصل، علیرضا
فعالیت: مرور درس 13 و 14
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: تدریس ترکیب و حل سوالات جزوه
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: بررسی و مرور سوالات درس 6 و ترجمه متن درس 7
تکلیف: حل حوار و انوار و سوالات درس 7 به جز سوال 3

فیزیک دهم تجربی

مدرس: یداله‌نیا، مجید
فعالیت: مرور فصل 4
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

زیست‌شناسی دهم

مدرس: رجائی، حامد
فعالیت: تدریس گفتار 3 فصل 6
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

فارسی دهم

مدرس: زرباف اصل، علیرضا
فعالیت: مرور درس 13
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده

ریاضی دهم

مدرس: خوئینی‌ها، امیرحسین
فعالیت: تدریس ترتیب و حل سوال از آن
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده

شیمی دهم

مدرس: حسینی، سیدامیر
فعالیت: مرور مطالب گذشته
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: