فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه نارمک تهران
کلاس: المپیاد اقتصاد و مدیریت

المپیاد اقتصاد و مدیریت

مدرس: گیلزاد کهن، بهداد
تکلیف: تکلیف جلسه آینده اقتصاد : تحقیق راجب موارد شکست بازار و ارائه یک فایل pdf پ.ن: در کلاس پرسیده خواهد شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: