فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه نارمک تهران
کلاس: المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تکلیف کلاس مشترک ریاضی و کامپیوتر: به چند طریق از گوشه پایین سمت چپ جدول 8×8 می‌توان به گوشه بالا راست آن رسید به طوری که فقط حرکت راست و بالا و یک حرکت به چپ مجاز باشد؟

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تمرینات گروه کامپیوتر: دوره دهم مرحله اول حل شود.

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: گروه مشترک ریاضی کامپیوتر: تمام سوالات جایگشت دوری کتاب آنالیز ترکیبی

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: به چند طریق می‌توان الف)یال‌های ب)راس‌های یک مکعب را با دو رنگ رنگ کرد؟(به طوری که مکعب‌هایی که با چرخش به هم تبدیل می‌شوند یک شکل حساب شوند.)

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: 2تمرین عکس و متن حل شود 2021 کابوی طوری روی زمین ایستاده اند که هیچ سه تایی هم خط نیستند، و فاصله بین کابوی ها اعداد متمایزی است. در یک لحظه هر کابوی تصمیم میگیرد که هفت‌تیر کشیده و نزدیکترین نفر را به خودش را بکشد. (چون در یک لحظه است کسی که تیر میخورد هم توان شلیک دارد.) ثابت کنید حداقل یک نفر هیچ تیری نخورده است.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: