فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه نارمک تهران
کلاس: المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تکلیف کلاس مشترک ریاضی و کامپیوتر: به چند طریق از گوشه پایین سمت چپ جدول 8×8 می‌توان به گوشه بالا راست آن رسید به طوری که فقط حرکت راست و بالا و یک حرکت به چپ مجاز باشد؟

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تمرینات گروه کامپیوتر: دوره دهم مرحله اول حل شود.

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: گروه مشترک ریاضی کامپیوتر: تمام سوالات جایگشت دوری کتاب آنالیز ترکیبی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: