الهام محبی دبیر علوم مدارس علوی.

سخن دبیر سخن دبیر

آنچه از قوانین مسلم فیزیکی به دست می‌آید، این است که: اجزاء مرکب عالم خلقت، بر حسب تصادف پهلوی یکدیگر قرار نگرفته‌اند، بلکه طبق یک نقشه دقیق و یک نظم کامل به هم پیوسته‌اند . ماکس پلانک

ماه تولد
ماه تولد
آبان
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیک
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1394

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: