مریم شاهی

مریم شاهی

سخن دبیر سخن دبیر

روش تدریس شیمی در کلاس درس من به صورت مشارکتی می باشد. یادگیری عمیق و موثر در این درس اهمیت بسیار بالایی دارد.

ماه تولد
ماه تولد
مرداد
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی فیزیک
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1395

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: