فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 134 و 136 کتاب کار با همراهی و مشارکت دانش آموزان حل شد.
تکلیف: ص 111 کتاب درسی حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: دستگاه گردش خون تدریس شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بخوان و بیندیش (دوست بچه های خوب) و حکایت (نگاه پنهان) تدریس شد.
تکلیف: صفحات 99 و 102 و 103 کتاب کار فارسی کامل شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس چهاردهم با کنفرانس یکی از دانش آموزان تدریس شد.
تکلیف: خلاصه نکات مهم درس 13 و 14 در یک صفحه نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 69 of book has been taught 2. Reading has been practiced 3. Groupwork
تکلیف: Please listen to Track 19, then record yourself while you are reading the text on page 69 and send it to me Please answer the questions of Exercise 20 on page 69 and send it to me

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: با حل ص 109 و و 110 کتاب درسی مرور بر مبحث عدد اعشاری داشتیم .
تکلیف: ص 134 و 136 از کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 10 علوم (دستگاه تنفس) تدریس شد.
تکلیف: صفحه 139 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحات 100 و 101 کتاب کار فارسی حل شود.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 69 تا 73 کتاب نگارش کامل شد.
تکلیف: صفحه 74 کتاب نگارش کامل شود.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ابتدا روخوانی آیات از درس 10 ام از دانش آموزان پرسیده شد در ادامه درس 11 بخش اول و دوم تدریس شد.
تکلیف: روانخوانی آیات و معنی لغات درس 10 و 11 جلسه بعدی پرسیده خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 68 of book has been taught 2. Some clips have been watched about the lessons 3. conversation has been practiced
تکلیف: Please practice the Conversation Please do page 46 of your Workbook Please do part 18 of page 68 of your book

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ابتدا ص 107 با همراهی بچه ها حل شد در ادامه مبحث جمع و تفریق اعداد اعشاری با داستانگویی تدریس گردید و در ادامه ص 108 نیز حل گردید.
تکلیف: ص 109 کتاب درسی و ص 133 کتاب کار حل شود. تقسیم چکشی 4028 تقسیم بر 63 و تقسیم 895 تقسیم بر 9 ضرب 8702 در 207نیز در دفتر حل شود و حتما ارسال شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحات 201 و 202 کتاب کار علوم حل شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 11 پرسیده شد. درس 15 تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 28 of science has been taught 2. Anthem of Iran has been practiced 3. conversation has been practiced
تکلیف: Please practice the conversation Please do page 28 of your Science book Please do the worksheet

رایانه

مدرس: بای، شاداب
فعالیت: نحوه نمایش پنجره ها تدریس شد.
تکلیف: لطفا یک فیلم از آموزش های امروز در واتس اپ بفرستید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 106 کتاب درسی و ص 131 کتاب کار حل شد
تکلیف: ص 107 کتاب درسی حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 12 فارسی تدریس شد.

نگارش چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 69 و 70 کتاب نگارش کامل شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: درس 11 اجتماعی مطالعه شود.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: پرسش کلاسی تقریبا از همه دانش آموزان انجام شد در ادامه درس 13 نیز تدریس گردید.
تکلیف: از درس 10 تا 13 دوازده سوال مهم با پاسخ شبیه سوالاتی که خودم در کلاس پرسیدم نوشته شود. ضمنا برای جلسه بعدی برای کنفرانس درس 14 ام کنفرانس می توانید شرکت کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 109 has been taught 2. Group work 3. conversation has been practiced
تکلیف: please practice the conversation please do page 63 of workbook please read part 11 on page 67 of book, then send it to me

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 129 و 130 از کتاب کار از فصل اعداد مخلوط حل شد.
تکلیف: ص 131 از کتاب کار حل شود. فردا هدیه خوب مطالعه شود درس 10 تا 13 پرسش خواهم داشت. موفق باشید.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحه 125 و 126 کتاب کار علوم حل شد. درس 9 علوم پرسیده شد.
تکلیف: صفحه 127 و 128 کتاب کار علوم حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 9 فارسی پرسیده شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 66 has been reviewed 2. Group work 3. Page 67 has been taught
تکلیف: Please send your video :)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: